top of page

Freds Skolen er et uddannelses- og arbejdssted for mange, hvor den enkeltes adfærd har stor betydning for helheden. Derfor er det en forudsætning for arbejdet på skolen, at alle viser hensyn til hinanden og bidrager til en behagelig omgangstone, en god afvikling af undervisningen og andre aktiviteter, samt en fornuftig anvendelse af bygninger og inventar.

 

 

Ordensregler for alle elever ved Freds Skolen
 
 • Alle elever skal være høflige over for skolens lærere og overfor hinanden og må ikke forstyrre undervisningen. Der skal være ro i klassen, og eleverne skal sidde på deres pladser. Hvis en elev udviser voldelig, mobbende eller meget forstyrrende adfærd (i eller udenfor undervisningen) kan der udstedes advarsler, hjemsendelser eller bortvisning.

 

 • Eleverne skal aflevere deres mobiltelefoner i første time, og afhenter dem når de tager hjem. Hvis de ikke afleverer, vil mobilen blive opbevaret på skolens kontor i et tidsrum som aftales med forældrene.

 

 • Når eleven er fraværende på grund af sygdom eller andet, skal det meddeles til skolen gennem portalen "fredsskolen.viggo.dk". Glemmer forældrene det, bliver det noteret som ulovligt fravær.

 

 • Drengene må ikke bruge pigernes toiletter og omvendt. Kun hvis den store sal er lukket (f.eks. afgangsprøver og andet).

 

 • Skolen forventer, at eleverne selv forsøger at tage ansvar for egen læring, ved at prøve at lave deres lektier til tiden og huske at medbringe deres bøger og skriveredskaber.

 

 • Eleverne skal passe på klassens og alle skolens ting. De må ikke ødelægge noget med vilje, tegne på ting eller ridse i dem. Hvis det sker, kan skolen opkræve erstatning for det ødelagte. Hvis bøger, kopier, mapper og andet mistes betaler forældrene for nye materialer.

 

 • Eleverne må aldrig lege med skolens brandslukningsmateriale eller medbringe farlige ting (f.eks. knive eller andre skarpe genstande, som kan bruges til at skade andre). Det er også forbudt at ryge på skolens område. Det er forbudt for alle at indtage alkohol, rusmidler og energidrikke på skolens område.

 

 • Det er forbudt at forlade skolen i frikvartererne eller på andre tidspunkter af skoletiden eller at opholde sig enkeltvis eller i grupper uden for skolens område uden en lærer. Skolen bærer ikke noget ansvar overfor eleven efter skoletid, når de har forladt skolens område.

 

 • Børn, der gerne vil på besøg på skolen, skal have tilladelse fra kontoret. Det vedrører både venner, veninder samt mindre og større søskende.

 

 • I EDB-rummet, må der hverken spises eller drikkes, og eleverne skal opføre sig ansvarligt og passe på maskinerne, ellers kan de blive udvist fra rummet. Det er forbudt at ændre i maskinernes opsætning. Det er ikke tilladt at chatte. Der må heller ikke sendes mails med uhøfligt / mobbende sprog.

 

 • Eleverne må ikke opholde sig på lærerværelset. Eleverne må ikke selv bruge kopimaskinen eller skolens telefon.

 

Hvis ordensreglerne ikke overholdes kan skolelederen indkalde til forældresamtale og give advarsler, og skolelederen kan beslutte midlertidigt at udelukke en elev fra enkelte fag eller sende denne hjem.

Hvis en elev groft overtræder skolens ordensregler eller efter flere advarsler ikke ændrer sin adfærd/opførsel kan skolelederen bortvise eleven fra skolen. Eleven bliver altid hørt før bortvisning.

Reglerne gælder for alle elever.

bottom of page